欧文名称 FLY-MANTA
全長 17.0 m 全幅 13.0 m
全高 − m 重量 11.7 t
搭載   装備 機関砲×2、3連装ミサイルランチャー×2